Uitnodiging thema-avond / ledenvergadering

Van het Bestuur

Voor de leden:
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering, tevens thema-avond op woensdag 17 april a.s. bij Startblock, Industrieweg 41 Emmeloord. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering d.d. 16-02-2023
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Bestuursmutatie:
Aftredend en niet herkiesbaar: Ad van Noort.
6. Bestuursverkiezing: Voorstel bestuur tot benoeming Wilbert Ritsema als bestuurslid
7. Jaarverslag
8. Financieel Jaarverslag
9. Verslag Kascommissie
10. Terugblik fractie op afgelopen jaar
11. Rondvraag
12. Sluiting

PAUZE
De avond zal verder worden in gevuld met het thema: “STARTERS EN DE WONINGMARKT”
Sprekers: Toon van Steen Wethouder gemeente Noordoostpolder
Marcel van Lent van De Regie B.V. adviseurs particulier opdrachtgeverschap & CPO
Willem van Tilburg van Startblock B.V.

 

Voor de thema-avond is iedereen van hart welkom


Datum/Tijd Evenement
22/04/2024
7:30 pm - 10:00 pm
Raadsvergadering

Powered by Events Manager